Make your own free website on Tripod.com

Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Pembelajaran Di Maktab Perguruan Teknik, Kuala Lumpur

 

Oleh: Chin Yoon Poh,  Ab Rahman b Darus, Tan Teck Seng dan Sanmuga Sundaram

 

 Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi guru pelatih terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran. Responden kajian terdiri daripada guru pelatih semester empat ambilan Jun 1998.  Jumlah responden ialah 59 orang. Mereka terdiri dari kumpulan SNKT dan SNKH. Dapatan kajian dari segi min dan sisihan piawai persepsi responden terhadap kesediaan menggunakan komputer, pengalaman dan penglibatan dalam penggunaan komputer, dan kesesuaian penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran menunjukkan tahap kecenderungan yang tinggi. Analisis data menunjukkan bahawa secara keseluruhan guru pelatih sedar tentang kepentingan penggunaan komputer dalam proses pengajaran  pembelajaran.

 

Komputer merupakan satu alat elektronik yang kompleks dan mempunyai banyak kelebihan. Komputer didapati sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu guru dalam proses pengajaran pembelajaran kerana komputer berkemampuan untuk menerima dan memproses data. Giesert dan Futrell (1990) menegaskan bahawa seseorang guru yang menggunakan komputer dalam pengajaran pembelajaran boleh dikategorikan sebagai mempunyai bakat dan kebolehan tambahan. Pengajaran yang disertakan dengan bahan bantu belajar yang terkini akan dapat menambahkan minat pelajar mempelajari sesuatu bidang pelajaran. Di samping itu jika komputer dapat digunakan secara sistematik dan berkesan oleh guru ia akan mampu menyelesaikan sebarang masalah pengajaran pembelajaran. Ini selaras dengan pendangan Heinich (1993) yang mengatakan bahawa komputer dapat memperkayakan teknik pengajaran. Komputer adalah pelengkap kepada penyampaian pengajaran yang berkesan. Sandholtz (1997) telah menyuarakan bahawa penggunaan teknologi boleh memudahkan pengajaran pembelajaran.

             Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan atau Kementerian Pendidikan khususnya sentiasa mengadakan kursus pengenalan komputer dan membina bahan berbantukan komputer bagi guru pelatih dan guru dalam perkhidmatan. Oleh itu, satu program pendidikan komputer bagi guru pelatih bukan sahaja merupakan pembelajaran mengenai komputer tetapi juga pembelajaran berbantukan komputer.

 

Pernyataan Masalah

Banyak maktab perguruan telah dilengkapi dengan kemudahan komputer sebagai satu usaha menggunakannya dalam pengajaran pembelajaran. Persoalannya ialah sejauhmanakah penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran telah diterima dan diamalkan oleh guru pelatih di maktab perguruan. Oleh kerana tidak banyak kajian yang telah dijalankan atas isu ini, maka kajian ini dilaksanakan untuk mengenal pasti persepsi guru pelatih terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran.

 

Objektif Kajian

Berdasarkan  pernyataan permasalahan yang dikemukakan ini, objektif kajian ini adalah untuk:

1.              Mengenal pasti persepsi guru pelatih tentang sejauh mana kesediaan mereka menggunakan komputer dalam pengajaran pembelajaran.

2.              Mengenal pasti persepsi guru pelatih tentang sejauh mana penglibatan mereka dalam penggunaan  komputer dalam pengajaran pembelajaran.

3.              Mengenal pasti persepsi guru pelatih tentang kesesuaian penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran.

 

Kepentingan Kajian

Dapatan kajian ini akan memberikan gambaran terhadap kesan dan hasil usaha pihak maktab perguruan yang cuba mengintegrasikan komputer dalam bidang pendidikan. Di samping itu, dapatan ini juga memberi gambaran dari aspek kesediaan, penglibatan dan pandangan guru pelatih terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran. Diharapkan dapatan kajian ini akan membantu pihak maktab dan Bahagian Pendidikan Guru merancang program latihan yang lebih berkesan.

Batasan Kajian

Kajian ini terbatas kepada guru pelatih di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Dapatan kajian ini merupakan persepsi guru pelatih semester empat daripada opsyen sains sahaja.  Sebarang inferens dan kesimpulan daripada kajiam ini kepada guru pelatih selain daripada sampel kajian mestilah dibuat secara berhati-hati.

Definisi Istilah

  1. Persepsi    Atkinson dan Hilgard (1983) mendefinisikan persepsi sebagai proses menyusun dan mentafsir pola-pola rangsangan melalui organ penerimaan dan kemudian menghasilkan dan membentuk imej mengenai persekitaran. Lavesque (1992) telah mendefinisikan persepsi sebagai satu proses bagaimana manusia memproses dan mengendalikan berbagai-bagai maklumat yang didapati daripada persekitarannya dengan menggunakan pancainderanya. Dalam kajian ini persepsi ialah pengalaman, pandangan, pendapat dan persediaan guru pelatih untuk bertindak balas terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran sebagai satu inovasi teknologi pendidikan.

2.     Guru Pelatih    Guru pelatih ialah individu yang mengikuti latihan perguruan  formal di Maktab Perguruan.

 

 

Tinjauan Bahan-bahan Bacaan

Bahagian ini membincangkan kepada pendapat yang menekankan penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran, persepsi guru terhadap penggunaan komputer dan peranan guru dalam penggunaan komputer dalam pendidikan. Ini adalah bertujuan untuk dijadikan panduan bagi menjalankan kajian ini dan juga untuk membuat perbandingan dapatan hasil kajian.

Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Pembelajaran

Hilary Mc Lellan (1991) menegaskan bahawa komputer dapat membantu guru melaksanakan aktiviti pengajaran pembelajaran dalam bilik darjah. Beliau menekan tentang kepentingan seseorang guru itu mempunyai pengetahuan sekurang-kurangnya pada peringkat asas dalam mengendalikan perkakasan dan perisian komputer sebelum mereka dapat menghasilkan kaedah pengajaran yang berkesan dalam bilik darjah.

Diana Laurillard (1992) menyatakan bahawa pembelajaran berasaskan komputer dapat meningkatkan pemahaman konsep teoritikal. Beliau berpendapat bahawa kaedah simulasi dan bantuan komputer dapat meningkatkan tahap pemahaman pelajaran dengan mudah.

         Heinich (1993) menyatakan komputer berkemampuan untuk mengawal dan mengurus bahan pengajaran yang banyak. Kemampuan komputer berinteraksi dengan penggunanya membolehkan guru menerapkan pengajaran pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Pendapat ini disokong oleh Sandholtz (1997) yang menyatakan bahawa penggunaan teknologi di sekolah boleh memudahkan pengajaran pembelajaran. Maka dapat dikatakan bahawa komputer mempunyai kelebihannya menjadi media yang sesuai dan berkesan dalam konteks pengajaran pembelajaran dalam bidang pendidikan.

Persepsi Guru Terhadap Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran Pembelajaran

Bliss (1986) mengenal pasti beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran berbantukan komputer di kalangan guru. Antara isu yang penting ialah perubahan peranan guru. Melalui kajiannya, terdapat guru yang mempunyai sikap bimbang dan tidak yakin terhadap diri sendiri untuk menguasai teknologi baru.

         Dalam aspek keyakinan dan keselesaan menggunakan teknologi komputer, Heywod dan Norman (1988) serta Blease dan Cohen (1990) mempunyai dapatan yang sama. Menurut dapatan mereka, apa yang dititikberatkan oleh guru adalah keyakinan dan keselesaan dalam menggunakan komputer. Somekh (1989) juga mempunyai dapatan yang hampir sama.  Somekh mendapati bahawa pengalaman guru yang negatif atau tidak berkesan semasa mencuba menggunakan komputer akan mendorong guru untuk menolak inovasi komputer.

            Rhodes dan Cox (1990) mendapati peningkatan beban kerja telah menghalang penggunaan komputer di kalangan guru. Di samping itu, kekurangan perisian yang berkualiti juga menyebabkan guru menganggap bahawa penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran tidak berkesan. Berdasarkan dapatan kajian, persepsi guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran adalah penting untuk menentukan kajayaan atau kegagalan penggunaan komputer dalam alam pendidikan.

Peranan Guru Dalam Penggunaan Komputer Dalam Pendidikan

Menurut Woodrow (1992), kejayaan dalam apa jua inovasi pendidikan atau program teknologi pendidikan banyak bergantung kepada sokongan dan sikap guru. Menurut Sufean (1991), sikap yang positif lahir daripada keinginan dan motivasi yang tinggi terhadap sesuatu perkara. Keberkesanan penggunaan teknologi moden banyak bergantung kepada guru yang rela menukar dan mencuba kaedah pengajaran yang baru dan moden (German, 1997).

         Dupagne dan Krendl (1992), semasa membuat ulasan karya tentang sikap guru terhadap komputer, mendapati bahawa pengalaman menggunakan komputer dapat memupuk sikap positif terhadap teknologi komputer. Guru memerlukan masa dan kefahaman tentang bagaimana teknologi dapat menolong mereka (Chin dan Hortin, 1996). Mengikut Gan (1991), guru hanya akan menggunakan komputer bila sudah biasa dan berasa selesa dengan penggunaannya.

 

METODOLOGI KAJIAN

Reka Bentuk Kajian

Kajian ini berbentuk deskriptif. Soal selidik digunakan untuk mendapat maklumat latar belakang responden dan persepsi guru terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran.

Subjek Kajian

Subjek kajian terdiri daripada semua guru pelatih semester empat opsyen Sains. Seramai 59 guru pelatih terlibat dalam kajian ini.

Instrumen Kajian

Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian A bertujuan memperoleh maklumat tentang butir-butir latar belakang responden. Ini termasuk jantina, umur, bangsa, mata pelajaran pengkhusuan, dan pemilikan komputer pribadi. Bahagian B mengandungi soalan-soalan yang bertujuan untuk memperoleh maklumat tentang persepsi responden terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran. Item-item ini disediakan dengan menggunakan skala likert 5 – poin.

Pengumpulan Data

Data kajian telah diperolehi melalui soal selidik yang telah diedarkan dan ditadbirkan oleh pengkaji-pengkaji pada 17 April 2000 hingga 18 April 2000. Sebanyak 59 naskah soal selidik telah diedarkan dan ditadbirkan kepada responden. Sebelum guru pelatih menjawab item soal selidik, terlebih dahulu diberi penjelasan bahawa jawapan mereka adalah sulit dan oleh itu mereka dikehendaki menjawab dengan jujur.

Prosedur Analisis Data

Maklumat yang diterima dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mendapatkan kekerapan, peratusan, min, dan sisihan piawai. Latar belakang responden dianalisis dengan menggunakan kekerapan dan peratusan. Persepsi responden dianalisis dengan menggunakan taburan min dan sisihan piawai.

 

ANALISIS DATA

 

Persepsi Responden Terhadap Kesediaan Guru Pelatih Menggunakan Komputer

Jadual 1 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai persepsi guru pelatih terhadap kesediaan mereka menggunakan komputer dalam pengajaran pembelajaran. Responden menunjukkan tahap kesetujuan yang tinggi terhadap kesediaan dalam penggunaan komputer dalam pengajaran  pembelajaran  (min keseluruhan ialah 3.92 dan sisihan piawai ialah 0.78). Hampir keseluruhan responden telah bersedia untuk mengetahui lebih lanjut tentang komputer (min 4.58; sisihan piawai 0.53) serta bercadang untuk mengambil kursus komputer  (min 4.16; sisihan piawai 0.65).  Responden juga menunjukkan  minat untuk mempelajari penghasilan perisian pengajaran dan pembelajaran dengan min 4.02 dan sisihan piawai 0.72.  Data juga menunjukkan kecenderungan ke arah setuju terhadap keyakinan menggunakan komputer dan boleh mengikuti perkembangan teknologi maklumat.

 

Jadual 1 : Statistik Persepsi Responden Terhadap Kesediaan Guru Pelatih Menggunakan Komputer Dalam Pengajaran Pembelajaran

 

Bil.

 

Min

Sisihan Piawai

1

Saya ingin mengetahui lebih lanjut

 tentang komputer                       

4.58

0.53

2

Merasa selesa bekerja dengan komputer

3.72

1.00

3

Saya bercadang untuk mengikuti

kursus komputer 

4.16

0.65

4

Saya yakin apabila menggunakan komputer

3.67

0.74

5

Saya rasa saya adalah jenis guru yang

boleh bekerja menggunakan komputer

3.73

1.10

6

Saya boleh mengikuti perkembangan teknologi

komputer

3.58

0.72

 

7

Saya amat berminat untuk mempelajari kemahiran menghasilkan perisian yang mudah  bagi mata pelajaran yang saya ajar

4.02

0.72

 

Keseluruhan

3.92

0.78

 

 

Persepsi Responden Terhadap Pengalaman Dan Penglibatan Guru Pelatih Dalam Penggunaan Komputer

 

Jadual 2 menunjukkan  taburan min  dan sisihan piawai persepsi responden terhadap pengalaman dan penglibatan guru pelatih dalam penggunaan komputer. Pada keseluruhannya persepsi responden memperlihatkan kecenderungan ke arah negatif iaitu min keseluruhannya adalah 2.98 dengan sisihan piawai 1.01. Walau bagaimana pun terdapat persepsi persetujuanan yang tinggi terhadap pengalaman menggunakan komputer untuk menyediakan bahan pengajaran pembelajaran (min 3.42; sisihan piawai 1.12) Ramai responden pernah mencuba perisian pendidikan yang terdapat di pasaran (min 3.22;  sisihan piawai 1.05) serta sering berbincang dengan rakan di sekolah tentang penggunaan dan keberkesanan komputer dalam pengajaran pembelajaran (min 3.33;  sisihan piawai 0.94).

 

Jadual 2 : Statistik Persepsi Responden Terhadap Pengalaman Dan Penglibatan Guru Dalam Penggunaan Komputer

 

Bil.

 

Min

Sisihan Piawai

1

Pernah menggunakan komputer dalam pengajaran pembelajaran  dalam kelas

2.25

0.91

2

Pernah menggunakan komputer untuk menyediakan  bahan pengajaran dan pembelajaran

3.42

1.12

3

Pernah berbincang dengan guru komputer

tentang keberkesanan komputer

2.60

0.91

4

Pernah mencuba software pendidikan

yang terdapat di pasaran

3.22

1.05

5

Pernah mengikuti ruangan IT yang tersiar dalam suratkhabar

3.06

0.97

6

Pernah mengikuti kursus komputer dalam perkhidmatan untuk guru

3.00

1.18

7

Pernah berbincang dengan rakan tentang

 penggunaan dan keberkesanan komputer

3.33

0.94

 

Keseluruhan

2.98

1.01

 

 

Persepsi Responden  Terhadap Keberkesanan Komputer Terhadap Guru Pelatih

Jadual 3 menunjukkan taburan min dan sisihan piawai persepsi responden terhadap keberkesanan penggunaan komputer. Kajian ini mendapati responden menunjukkan persepsi kecenderungan yang tinggi terhadap keberkesanan penggunaan komputer bagi guru pelatih dengan min 3.7 dan sisihan piawai 1.05. Data ini menunjukkan tahap kecenderungan yang tinggi bagi aspek penggunaan komputer untuk meringankan beban tugas guru pelatih (min  3.05; sisihan piawai 0.99). Kajian ini juga mendapati bahawa bilangan responden yang tinggi bersetuju terhadap keberkesanan penggunaan komputer sebagai media pengajaran (min  3.96; sisihan piawai 0.61) dan penggunaan komputer tidak menyusahkan kerja guru pelatih (min 3.60; sisihan piawai 0.59).  Kajian ini juga menunjukkan bahawa penggunaan komputer dapat menolong guru pelatih belajar dengan lebih berkesan; dapat memberi motivasi serta memupuk minat belajar dan boleh membantu guru pelatih dalam pengajaran pembelajaran.

 

Jadual  3:  Statistik Persepsi Responden  Terhadap Keberkesanan Penggunaan Komputer Terhadap

                   Guru Pelatih

      

           

 Bil.

 

Min

Sisihan Piawai

1

Tidak membebankan kerja

3.05

0.99

2

Tidak menyusahkan kerja 

3.36

0.98

3

Tidak mengambil masa yang lebih lama untuk menyiapkan kerja

3.34

0.94

4

Merupakan media pengajaran yang berkesan

3.96

0.61

5

Tidak menyusahkan kerja sebagai guru          

3.60

0.59

6

Boleh memotivasikan guru pelatih

4.06

0.63

7

Boleh membantu pengajaran pembelajaran

Tidak akan mengganggu tumpuan pelajar semasa pengajaran pembelajaran

4.30

0.60

8

3.50

0.99

9

Penggunaan komputer memberi kesan baik kepada pengajaran pembelajaran

3.90

0.69

10

Boleh memupuk minat belajar

3.56

1.08

11

Boleh belajar dengan lebih berkesan

3.77

0.66

12

Kesediaan guru pelatih menggunakan komputer

3.92

0.78

 

Keseluruhan

3.70

1.05

 

Kajian ini dilakukan untuk meninjau persepsi terhadap kesediaan, penglibatan dan penggunaan komputer di dalam pengajaran pembelajaran di kalangan guru pelatih di Maktab Perguruan Teknik. Dapatan kajian ini dapat memberikan pandangan menyeluruh terhadap usaha penyediaan dan penerapan yang dibuat di peringkat maktab  dalam proses mengintegrasikan komputer dalam pengajaran pembelajaran.  Dapatan kajian ini adalah seperti yang berikut:

  1. Persepsi guru pelatih membayangkan kecenderungan yang tinggi dalam aspek kesediaan terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran.
  2. Persepsi guru pelatih membayangkan tahap kecenderungan yang tinggi terhadap  penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran
  3. Persepsi guru pelatih membayangkan tahap kecenderungan yang tinggi  terhadap keberkesanan penggunaan komputer dalam pengajaran  pembelajaran.

 

 Analisis kajian mendapati secara keseluruhannya guru pelatih sedar tentang kepentingan menggunakan komputer dalam pengajaran pembelajaran dan telah bersedia untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan mendalam tentang penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran. Guru pelatih juga dapat mengikuti  perkembangan  teknologi  komputer.  Mereka juga bersedia untuk mengikuti kursus komputer untuk melengkapkan diri bagi menghadapi cabaran penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran. Guru pelatih berasa selesa bekerja dengan menggunakan komputer.  

Dapatan kajian juga menunjukkan guru pelatih berminat untuk menguasai kemahiran penghasilan perisian pengajaran bagi mata pelajaran pengkhususan. Di samping itu, guru pelatih juga menyedari tentang keberkesanan penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran. 

            Dapatan keseluruhan kajian ini menunjukkan bilangan responden yang tinggi bersetuju terhadap keberkesanan penggunaan komputer. Guru pelatih percaya komputer dapat memberi motivasi dan membantu mereka belajar dengan lebih berkesan. Penggunaan komputer tidak menggangu pembelajaran malah dapat memupuk minat belajar. Persepsi guru pelatih dalam aspek ini telah dibuktikan melalui kajian yang dijalankan oleh Johnstone (1987) dan Margerat Cox (1990).

 

Perbincangan

Dapatan kajian ini dapat memberikan pandangan terhadap usaha penerapan inovasi penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran. Dapatan kajian ini akan membantu perancang, agen perubahan dan pelaksana kurikulum di peringkat kementerian, negeri, daerah, dan organisasi pendidikan untuk menjalankan tindakan susulan dan program yang lebih sesuai untuk memenuhi kehendak dan keperluan amalan inovasi ini.

 Mengikut Bliss, Chandra dan Cox (1988), “teachers’ perceptions of the use of computers were represented as driving or opposing forces”.  Justeru itu dapatan kajian ini telah menunjukkan guru pelatih di Maktab Perguruan Teknik akan menjadi perangsang dalam proses melaksanakan inovasi komputer dalam pengajaran  pembelajaran. Daripada analisis data, didapati secara keseluruhan guru pelatih Maktab Perguruan Teknik  mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan komputer dalam pengajaran  pembelajaran sebagai satu inovasi pendidikan. Dapatan ini sejajar dengan pendapat Olson (1982), “the influence of the teacher is fundamental”,  Woodrow (1992), “kejayaan dalam apa jua inovasi pendidikan atau program teknologi pendidikan banyak bergantung kepada sokongan dan sikap guru” dan Sufean (1991), “sikap yang positif lahir daripada keinginan dan motivasi yang tinggi terhadap sesuatu perkara”.

Di peringkat ini, inovasi penggunaan komputer dalam pengajaran pembelajaran telah diterima oleh guru pelatih. Kesediaan guru pelatih  menukar cara pengajaran  tradisional kepada yang terkini merupakan kejayaan pelaksaanan inovasi komputer dalam pendidikan. Di samping itu, guru pelatih yakin tentang keberkesanan komputer dalam pengajaran pembelajaran dan rela mengikuti kursus dan mempelajari kemahiran supaya dapat mengintegrasikan komputer dalam pengajaran pembelajaran dengan lebih berkesan.

Cadangan

  1. Maktab dan sekolah harus menyediakan kemudahan komputer yang mencukupi untuk kegunaan semua guru dan pelajar.  Untuk memanfaatkan komputer, guru pelatih perlu menggunakannya secara berterusan  sehingga menjadi mahir.
  2. Pihak maktab dan organisasi pendidikan boleh menganjurkan kursus komputer untuk guru pelatih kerana guru pelatih telah bersedia dan berminat untuk mempelajari kemahiran menggunakan komputer.
  3. Pihak maktab dan sekolah boleh merancang dan menjalankan kursus teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pendidikan sebagai alat, media dan bahan untuk guru pelatih. Tindakan ini harus diambil supaya guru pelatih didedah dan memahami dengan lebih mendalam mengenai penggunaan komputer dalam pendidikan sebagai satu langkah persediaan ke arah sekolah bestari yang menekankan smart teaching dan smart use of technology.
  4. Pihak sekolah boleh bekerjasama dengan organisasi pendidikan seperti universiti dan maktab untuk menjalankan seminar dan bengkel untuk melatih guru pelatih maktab supaya boleh menghasilkan perisian pendidikan  yang mudah bagi mata pelajaran yang berkaitan.
  5. Pihak sekolah harus  memberi kursus dan melatih guru-guru pelatih untuk menilai dan mengenal pasti perisian pendidikan yang baik .
  6. Maktab boleh menggalak dan memberi motivasi kepada guru pelatih untuk  menggunakan komputer untuk menjalankan tugas harian seperti menyimpan rekod pelajar, menyediakan rancangan mengajar, menyediakan bahan bantu belajar untuk meringankan tugas harian guru pelatih.

 

 

RUJUKAN

Agnew, Palmer. (1996). Multimedia in the Classroom. Massachusetts: Allyu and Bacon

Needham Heights.

 

Cece Wijaya. (1988). Upaya Pembaharuan Dalam Pendidikan Dan Pengajaran: Bandung:

Remadya Karya.

 

Friske, Edward B. (1992). Smart Schools, Smart Kids. New York: Simon & Schuster.

 

Good, V.C. (1973). Dictionary of Education.New York: Mcgraw Hill.

 

Mohd Majid Konting. (1993). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan

Bahasa & Pustaka.

 

Perkins, David. (1992). Smart Schools, Better Thinking and Learning for Every Child.

New York:Force Press.

 

Rowntree, D. (1981). A Dictionary of Education. London: Harper & Row.

 

Smart School Project Team. (1997). The Malaysian Smart School: A MSC Flagship

Application: A  Conceptual Blueprint. Government of Malaysia.

 

Teh Hon Seng, Lai Teo Kuan & Yap Swee Seng. (1997). Koridor Raya Multimedia.

Kuala Lumpur:PUC Founder (Min) Sdn. Bhd.

 

Van Dalen, D. (1979). Understanding Educational Research: An Introduction : New

York: Mcgraw Hill.

 

Bramble, W.J& Mason, E.J. (1985). Computer In School: New York: McGraw Hill.

 

Bruce Joyce and Marsha Weil. (1992). Models of Teaching. United States of America:

Prentice Hall

 

Chambers, J.A & Spencer, J.W. ( 1983). Computer-assisted Instruction ,its use in

classroom. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

 

Christopher Day, Pam Denicolo and James Calderhead (1993). Research on Teacher

Thinking: Understanding Professional Development. Washington, D.C. : The

Falmer Press.

 

John Cave. (1986). Technology In School. Boston, London, Routledge & Kegan Paul

Publisher.

 

Rochester & Rochester. (1994). Computers for People. Boston Massachusets: Irwin

Publisher.

 

Wittich, Walter A & Schuler, Charles F. (1979). International Technology. Its nature and

use. Harper & Row Publishers, New York.

 

Langhorne, M.J. et.at. (1989). Teaching with Computers: A New Menu For The 90.

London: Kogan Page.

 

Robert Heinich. (1988). The Use of Computers in Education: A Response to Streibel.

ECTJ, Vol. 36.